Regulamin świadczenia usług

 

Wynajem bielizny hotelowej i restauracyjnej

WARUNKI DOSTAWY

1. Usługa SALESIANER MIETTEX (dalej: SM) dla firm (dalej: klient) składa się z: wynajmu tekstyliów, profesjonalnego i dezynfekcyjnego czyszczenia w uzgodnionych cyklach wymiany, konserwacji i magazynowania tekstyliów, bezpłatnej wymiany po normalnym zużyciu, dostawy/odbioru w siedzibie, a w przypadku kontenerów rolkowych do miejsca dostawy bądź punktu odbioru. Dodatkowe koszty powstałe w wyniku innych form dostawy/odbioru pokrywa klient.

2. Wynajmowana bielizna jest i pozostaje wyłączną własnością SM i może być czyszczona i konserwowana jedynie przez SM lub przez pralnię wskazaną przez SM. Bez zgody SM klient nie może dostarczonej bielizny przekazywać  na rzecz osób trzecich ani zezwolić na jej używanie w całości lub w części. Klient zobowiązuje się wynająć całe jego zapotrzebowanie na bieliznę wyłącznie od SM.

3. Niniejszą umowę uważa się za wiążącą, jeżeli w ciągu 3 miesięcy lub we wspólnie uzgodnionym terminie od złożenia oferty przez SM, klient zaakceptuje ofertę poprzez faktyczne świadczenie usług przez SM. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od końca roku kalendarzowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo klienta do złożenia wypowiedzenia powstaje dopiero po upływie określonego czasu wynajmu. Czas umowy rozpoczyna się wraz z pierwszą fakturowaną dostawą SM.

4. Rozliczenie następuje w oparciu o dostarczoną liczbę tekstyliów, nie mniej jednak niż uzgodniony procentowy udział stanu tekstyliów tygodniowo.

5. Cena wynajmu oraz prania podlega indeksacji. Za podstawę wymiaru zmiany cen służy wskaźnik cen producentów w przemyśle (ogółem przemysł) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Cena wynajmu oraz prania jest corocznie indeksowana w styczniu poprzez odniesienie się do opublikowanego przez właściwy organ wskaźnika cen. Wzrost kosztów produkcji uprawnia SM do proporcjonalnego podniesienia cen.

6. Każdorazowe przyjęcie dostawy uważa się za potwierdzenie jej kompletności i prawidłowej jakości. Klient jest zobowiązany zapewnić podpis uprawnionego personelu na potwierdzeniu dostawy, w przeciwnym razie SM jest uprawniony do wstrzymania dostawy i obciążenia klienta powstałymi kosztami (koszt dostaw, itp.). SM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody klienta powstałe wskutek wstrzymania dostawy. SM fakturuje liczbę dostarczonych części tekstyliów na podstawie własnej kalkulacji. Wszelkie skargi lub reklamacje powinny zostać przesłane pisemnie do SM w ciągu 24 godzin od dostawy.

7. Kwota faktury jest płatna bez rabatu. W przypadku zwłoki w płatności SM ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych oraz wszelkich kosztów i opłat związanych z windykacją należności. Niezależnie od tytułu płatności, wpłata zaliczana jest zawsze na poczet najstarszego długu. Jeśli klient nie zapłaci w ciągu 1 tygodnia od wezwania do zapłaty i groźby rozwiązania umowy z winy klienta, SM ma prawo do rozwiązania umowy z jednotygodniowym okresem wypowiedzenia.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za utracone, uszkodzone i zużyte ponad normalny stopień zużycia tekstylia, kontenery i pojemniki transportowe oraz w sytuacji, kiedy wyżej wymienione przedmioty stały się bezużyteczne. Klient jest zobowiązany każdorazowo zrekompensować SM poniesione straty.

9. SM nie wystawia not kredytowych za niezabrudzone części tekstyliów, ponieważ ze względów higienicznych każda część musi być każdorazowo profesjonalnie wyczyszczona.

10. Koszty transportu za dojazd dostępne są w aktualnym cenniku.

11. W przypadku trwałej przerwy w dostawie (remont, sezon lub podobne), klient jest zobowiązany, na wniosek SM, niezwłocznie oddać do dyspozycji SM wszelkie wynajmowane artykuły. W przeciwnym wypadku SM jest uprawniony do wystawienia rachunku klientowi raz w miesiącu za jego stan wynajmowanych artykułów.

12. Klient zobowiązuje się po rozwiązaniu umowy do nabycia  po cenie bieżącej wszystkich specjalnie wyprodukowanych artykułów będących w użyciu, znajdujących się w magazynie oraz zamówionych. SM po dokonaniu kalkulacji wystawi klientowi rachunek za wyżej wymienione artykuły. Cena bieżąca to cena zakupu dla nowych produktów, a dla produktów używanych, cena zgodna z aktualnym cennikiem wymiany materiałów i produktów SM. W okresie wypowiedzenia zmiany stanu produktów są niedozwolone.

13. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy klient jest zobowiązany do naprawienia szkody. Wynagrodzenie za szkodę jest niezależne od stopnia winy i obejmuje w każdym przypadku również marżę na pokrycie kosztów stałych, która wskutek wcześniejszego rozwiązania umowy pomniejsza wynik finansowy SM.

14. SM nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie. Wynajmowane tekstylia nie są ubezpieczone przez SM. SM nie ponosi odpowiedzialności za pranie prywatnych części odzieży.

15. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby SM.

 

Serwis mat

1.Usługa SALESIANER MIETTEX (dalej: SM) dla firm (dalej: klient) składa się z: dostawy wyczyszczonej i świeżej maty, wymiany zabrudzonych mat na taką samą liczbę czystych mat w uzgodnionych cyklach wymiany.

2. Maty czyszczące SM są i pozostają wyłączną własnością SM i mogą być czyszczone i konserwowane jedynie przez SM lub przez pralnię wskazaną przez SM. Bez zgody SM klient nie może dostarczonej maty czyszczącej przekazywać  na rzecz osób trzecich ani zezwolić na jej używanie w całości lub w części. Klient zobowiązuje się wynająć całe jego zapotrzebowanie na maty czyszczące wyłącznie od SM.

3. Niniejszą umowę uważa się za wiążącą, jeżeli w ciągu 3 miesięcy lub we wspólnie uzgodnionym terminie od złożenia oferty przez SM, klient zaakceptuje ofertę poprzez faktyczne świadczenie usług przez SM. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od końca roku kalendarzowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo klienta do złożenia wypowiedzenia powstaje dopiero po upływie określonego czasu wynajmu. Czas umowy rozpoczyna się wraz z pierwszą fakturowaną dostawą SM.

4. Cena wynajmu oraz prania podlega indeksacji. Za podstawę wymiaru zmiany cen służy wskaźnik cen producentów w przemyśle (ogółem przemysł) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Cena wynajmu oraz prania jest corocznie indeksowana w styczniu poprzez odniesienie się do opublikowanego przez właściwy organ wskaźnika cen. Wzrost kosztów produkcji uprawnia SM do proporcjonalnego podniesienia cen.

5. Każdorazowe przyjęcie dostawy uważa się za potwierdzenie jej kompletności i prawidłowej jakości. Klient jest zobowiązany zapewnić podpis uprawnionego personelu na potwierdzeniu dostawy, w przeciwnym razie SM jest uprawniony do wstrzymania dostawy i obciążenia klienta powstałymi kosztami (koszt dostaw, itp.). SM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody klienta powstałe wskutek wstrzymania dostawy. SM fakturuje liczbę dostarczonych części tekstyliów na podstawie własnej kalkulacji. Wszelkie skargi lub reklamacje powinny zostać przesłane pisemnie do SM w ciągu 24 godzin od dostawy.

6. Kwota faktury jest płatna bez rabatu. W przypadku zwłoki w płatności SM ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych oraz wszelkich kosztów i opłat związanych z windykacją należności. Niezależnie od tytułu płatności, wpłata zaliczana jest zawsze na poczet najstarszego długu. Jeśli klient nie zapłaci w ciągu 1 tygodnia od wezwania do zapłaty i groźby rozwiązania umowy z winy klienta, SM ma prawo do rozwiązania umowy z jednotygodniowym okresem wypowiedzenia.

7. Maty czyszczące SM mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Klient ponosi odpowiedzialność w przypadku utraty bądź znacznego uszkodzenia maty do wysokości ceny nowej maty.

8. SM nie wystawia not kredytowych za niezabrudzone maty, ponieważ ze względów higienicznych każda mata musi być każdorazowo profesjonalnie wyczyszczona.

9. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy klient jest zobowiązany do naprawienia szkody. Wynagrodzenie za szkodę jest niezależne od stopnia winy i obejmuje w każdym przypadku również marżę na pokrycie kosztów stałych, która wskutek wcześniejszego rozwiązania umowy pomniejsza wynik finansowy SM.

10. SM nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie. Maty czyszczące SM nie są ubezpieczone przez SM.

11. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby SM.

 

Ochrona zdrowia

Preambuła

Celem współpracy jest zaopatrzenie zleceniodawcy w wysokiej jakości, bezpieczne i ekonomiczne tekstylia. Dążąc do realizacji celu umowy, strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w zakresie bieżącej optymalizacji zaopatrzenia w tekstylia.

1 Regulacje, wytyczne i wymogi

Niezależnie od rodzaju zaopatrzenia i miejsca prania, następujące regulacje, wytyczne i wymogi obowiązują w całości obie strony umowy:

1.1 Zasady higieny

Salesianer Miettex dysponuje ważnym paszportem higieny, który został wydany 01.09.1981 r. przez austriacki zakład higieny na podstawie dyrektywy w zakresie bielizny szpitalnej czyszczonej w pralniach.

Zamówienia obsługiwane są zgodnie z aktualną wersją  dyrektywy w zakresie bielizny szpitalnej czyszczonej w pralniach. Klient ma prawo w każdej chwili dokonać kontroli higieny poprzez wgląd do aktualnego paszportu higieny.

1.2 Ustawa o wyrobach medycznych (UWM)

Zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz ustawą o wyrobach medycznych, bielizna szpitalna jest wyrobem medycznym.

1.3 Dodatkowe kontrole

Klient ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych kontroli bakteriologicznych oraz cyklu prania i procedur kontroli bez uprzedniego powiadomienia Salesianer Miettex. Koszty kontroli pokrywa klient.  

2 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest zaopatrzenie w tekstylia na czas trwania umowy przez firmę Salesianer Miettex.

3 Zakres usług

Salesianer Miettex oferuje szeroki zakres usług uzależniony od potrzeb klienta. Bieżąca opieka, wykwalifikowane doradztwo oraz optymalizacja funkcjonalności i rentowności usług należą do podstawowych elementów umowy.

3.1 Zaopatrzenie oddziałów

Zaopatrzenie oddziałów w tekstylia obejmuje zarówno dostawę gotowych do użycia produktów zgodnych z zaporzebowaniem zgłoszonym w dyspozycji, jak również odbiór wykorzystanych tekstyliów. W szczególności usługa obejmuje: 

 • odbiór i dostawę higienicznych, nieskazitelnie czystych i gotowych do użycia artykułów operacyjnych, w uzgodnionych punktach dostawy i odbioru przy pomocy uzgodnionych środków transportu
 • przekazanie do obustronnej wiadomości niezbędnych narzędzi współpracy (np. formularz zamówienia)
 • dostawę w uzgodnionych opakowaniach

3.1.1 Wariant 1

Dostawa świeżej bielizny szpitalnej i odbiór jest zdecentralizowany i następuje oddzielnie dla każdego punktu dostawy.

3.1.2 Wariant 2

Dostawa świeżej bielizny szpitalnej i odbiór jest scentralizowany i odbywa się do wskazanego przez klienta punktu dostawy i odbioru. Dalsze rozdzielenie bielizny zostaje dokonane przez pracowników klienta.

3.2 Spersonalizowana odzież robocza w systemie szafek odzieżowych

Zaopatrzenie pracowników klienta w spersonalizowaną odzież roboczą obejmuje: indywidualne dopasowanie, zarządzanie odzieżą, właściwą pielęgnację i konserwację oraz personalizację odzieży. Ponadto, nasze usługi obejmują: 

 • wymianę odzieży po zużyciu
 • wymianę przy zmianie rozmiaru
 • zwrot odzieży odchodzących pracowników
 • udostępnienie nowym pracownikom wzorców w celu dopasowania rozmiaru
 • identyfikację i śledzenie każdej części odzieży w obiegu
 • odbiór brudnej odzieży w punkcie odbioru klientalient
 • dostawę odzieży w dowolnie uzgodnionym miejscu dostawy klienta
 • zapewnienie szafek odzieżowych oraz szafek na brudną odzież
 • sortowanie odzieży w szafkach

Zakres usług, w szczególności dobór produktów i wyposażenia poszczególnych grup pracowników, jak również cykle dostaw i odbioru są określane indywidualnie z klientem.

3.3 Pranie tekstyliów klienta

Tekstylia klienta odbierane są przez Salesianer Miettex w uzgodnionej z klientem lokalizacji, poddawane są procesom czyszczenia i dostarczane z powrotem do klienta. Dostawa i odbiór odbywa się w tych samych cyklach co zaopatrzenie w wynajmowane tekstylia.

Tekstylia muszą być przystosowane do prania w pralniach z wystandaryzowanymi procesami prania i suszenia.

Obowiązki klienta

Klient może domagać się wykonania usługi tylko wtedy, gdy spełnia swój obowiązek współpracy w ramach świadczonych usług.

Wszelkie usługi będące przedmiotem tej umowy, w szczególności pranie, czyszczenie i konserwacja tekstyliów mogą być wykonywane wyłącznie przez Salesianer Miettex.

Salesianer Miettex nie ponosi odpowiedzialności za tekstylia, które nie są trwale oznaczone bądź spersonalizowane przez klienta.

Klient jest zobowiązany do zapewnienia dostępu w postaci drogi dojazdowej do wszystkich artykułów przekazanych klientowi przez Salesianer Miettex.

Salesianer Miettex ma prawo do kontroli i weryfikacji wszystkich przedmiotów przekazanych do dyspozycji klientowi. W razie wystąpienia konieczności wymiany tekstyliów w czasie trwania umowy, Salesianer Miettex odbiera wymieniane tekstylia i dostarcza zamiennik po uzgodnieniu z klientem szczegółów wymiany.

Narzędzia i środki organizacyjne przekazane do dyspozycji klientowi mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy z Salesianer Miettex.

4.1 Zaopatrzenie oddziałów

Dostawa towarów odbywa się zgodnie z dyspozycją klienta wydaną w uzgodnionym czasie.

Brudne pranie przekazuje klient w uzgodnionym miejscu, w workach na pranie przy współpracy z Salesianer Miettex.

Wymiana artykułów pomiędzy oddziałami jest zabroniona. W przypadku wystąpienia braków artykułów Salesianer Miettex, klient zobowiązany jest do zwrotu wartości bieżącej brakujących artykułów do wysokości stanu inwentarzowego zgodnego z umową.

4.2 Spersonalizowana odzież robocza

Klient jest zobowiązany wyznaczyć osobę kontaktową do następujących zadań: 

 • koordynacja przymiarki ubrań dla nowych pracowników
 • zgłaszanie nowych pracowników i ich wyposażenia do Salesianer Miettex
 • zgłaszanie odchodzących pracowników i zwrot ich odzieży roboczej do Salesianer Miettex
 • zgłaszanie zmiany rozmiaru i innych zmian do Salesianer Miettex
 • wydawanie kluczy dla nowych pracowników i zwrot kluczy odchodzących pracowników oraz wymiana utraconych kluczy

Salesianer Miettex oddaje do dyspozycji klienta zamykane szafki na brudne tekstylia, do których należy wrzucać brudną odzież roboczą.

Bezpieczeństwo dostaw

5.1 Zaopatrzenie

Bezpieczeństwo w czasie dostawy jest pod każdym względem priorytetem dla obu stron umowy. Klient zobowiązuje się do zapewnienia wystarczającej dostępności każdego punktu dostawy w czasie zaopatrzenia przez Salesianer Miettex. Salesianer Miettex zobowiązuje się w miarę możliwości dostosować do krótkoterminowych, nagłych potrzeb klienta w zakresie czasu i miejsca dostawy.

5.2 Sytuacje nadzwyczajne

W razie awarii bądź zakłócenia pracy głównego zakładu, klient zostanie zaopatrzony w tekstylia tej samej jakości poprzez inną pralnię. Klient nie ponosi w tej sytuacji dodatkowych kosztów.

5.3 Zakłócenia pracy zakłady

Zakłócenia pracy zakładu będące zagrożeniem dostaw są niezwłocznie zgłaszane klientowi.

Gwarancja i odpowiedzialność

6.1 Ilości

Do dostaw, zwrotów i inwentaryzacji wszelkich tekstyliów stosuje się liczbę sztuk wskazaną przez Salesianer Miettex. Klient jest uprawniony do każdorazowej kontroli liczby sztuk.

6.2 Reklamacje

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia, najpóźniej w ciągu 48 godzin od stwierdzenia wady, o oczywistych brakach w dostawie. Wady ukryte należy zgłaszać w formie pisemnej w ciągu trzech tygodni od dostawy. Późniejsze dochodzenie roszczeń z tytułu wad dostawy jest wyłączone.

Pranie dostarczone jako czyste, które nie zostało użyte oraz posiada plamy, bądź kwalifikuje się do naprawy, należy umieścić w specjalnych workach przeznaczonych do zwrotu. W przypadku uzasadnionej reklamacji, zwrot wydatków nastąpi w formie noty kredytowej rozliczonej przy następnej fakturze.

6.3 Obce przedmioty

Salesianer Miettex nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, które zostały pozostawione w brudnej bieliznie. Salesianer Miettex zobowiązuje się do zwrotu klientowi wszelkich przedmiotów, które zostaną odnalezione w jego praniu.

6.4 Odpowiedzialność

Salesianer Miettex odpowiada wobec klienta za rażące niedbalstwo popełnione przez kadrę kierowniczą.

W przypadku zawinionego naruszenia istotnych warunków umownych oraz rażącego niedbalstwa wobec nieistotnych postanowień umownych popełnionego przez pracowników firmy z wyłączeniem kadry kierowniczej, Salesianer Miettex ponosi odpowiedzialności za szkody w ramach posiadanego ubezpieczenia.

Salesianer Miettex jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej.

Salesianer Miettex nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane słabą jakością tekstyliów klienta, takich jak niewystarczająca wytrzymałość i trwałość koloru. Salesianer Miettex nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia tkanin z włókien chemicznych oraz mieszanych, które nie zostały oznakowane i oddzielnie zapakowane.

Salesianer Miettex nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia tekstyliów i innych artykułów klienta, które powstały wskutek ukrytych wad i nieprawidłowego sortowania dokonanego przez klienta lub jego pracowników. Salesianer Miettex nie ponosi również odpowiedzialności za szkody pośrednie.

Salesianer Miettex nie ponosi odpowiedzialności za guziki i zapięcia - zwłaszcza za zamki błyskawiczne w tekstyliach klienta i innych artykułach - które nie nadają się do obróbki w pralniach.

Salesianer Miettex nie ponosi odpowiedzialności za błędne oznakowanie sposobu pielęgnacji tkanin przekazanych do prania. Salesianer Miettex nie ponosi również odpowiedzialności w sytuacji, kiedy oznakowanie sposobu pielęgnacji tkanin zostało odcięte od tkaniny bądź nie zostało dostarczone.

6.5 Ochrona przed chorobami zakaźnymi

Klient jest zobowiązany do całkowitej dezynfekcji bielizny szpitalnej z oddziałów chorób wysoce zakaźnych (gorączki krwotocznej, cholery, wąglika, dżumy, wścieklizny, tularemii, itd.) przed przekazaniem jej do pralni.

Zdezynfekowaną bieliznę należy umieścić w żółtych workach i przekazać ją do punktu odbioru Salesianer Miettex.

Bieliznę z odziałów chorób zakaźnych (czerwonka, tyfus, błonica, polio, zapalenie wątroby, itp.) oraz od nosicieli gronkowca złocistego należy umieścić w żółtych workach i przekazać ją do punktu odbioru Salesianer Miettex.

Salesianer Miettex dostarcza żółte worki na życzenie klienta.

6.6 Zachowanie poufności

Salesianer Miettex oraz jego pracownicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji klienta otrzymanych bądź uzyskanych w ramach realizacji umowy. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy również po ustaniu stosunków umownych.

Rachunki i płatności

7.1 Rachunki

Cena za usługę jest ceną netto i każdorazowo zostanie do niej doliczony podatek VAT. Opłata za usługę obejmuje świadczenia na podstawie pkt. 3 niniejszej umowy. Podstawą kalkulacji jest oferta z dnia XXXX. Całkowity rachunek składa się z sumy usług dla pojedynczych punktów dostaw.

Salesianer Miettex rozlicza się z klientem w okresach miesięcznych.

7.2 Indeksacja cen

Ceny ofertowe są cenami stałymi w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy. Cena wynajmu oraz prania podlega indeksacji. Za podstawę wymiaru zmiany cen służy wskaźnik cen producentów w przemyśle (ogółem przemysł) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Cena wynajmu oraz prania jest corocznie indeksowana w styczniu poprzez odniesienie się do opublikowanego przez właściwy organ wskaźnika cen.

Umawiające się strony mają prawo do żądania zmiany wynagrodzenia (zmniejszenia bądź zwiększenia) za usługi pralnicze wynikające z bieżących zmian kosztów operacyjnych.

Salesianer Miettex okazuje na żądanie dokumenty będące podstawą negocjacji cenowych. Zmiana cen nie zmienia pozostałych warunków umownych.

Czas trwania umowy

8.1 Termin

Umowa ma minimalny okres 36 miesięcy.

Jeżeli umowa nie zostanie rozwiązana w ciągu 12 miesięcy przed jej zakończeniem, zostaje ona każdorazowo przedłużona o kolejne 24 miesiące.

Wypowiedzenie umowy należy dostarczyć listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Obie strony mają prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu. Ważnym powodem jest naruszenie istotnych postanowień niniejszej umowy.

Jeśli przedsiębiorstwo klienta zostanie przejęte przez osobę trzecią, klient jest zobowiązany przekazać osobie trzeciej niniejszą umowę w celu jej kontynuacji przez uzgodniony okres umowny. Niniejsze postanowienie należy stosować odpowiednio w przypadku innego następstwa prawnego.

Salesianer Miettex ma prawo do rozwiązania umowy z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku nierentowności umowy.

8.2 Zakończenie współpracy

W przypadku rozwiązania umowy z jakiegokolwiek powodu, klient jest zobowiązany do nabycia według wartości bieżącej spersonalizowanych tekstyliów (odzieży roboczej i odzieży ochronnej) oraz wszelkich produktów wytworzych bądź zakupionych specjalnie dla klienta.

Wartość bieżącą tekstyliów oblicza się w oparciu o cenę nabycia i faktyczne zużycie. Wartość bieżąca nowych tekstyliów jest równa cenie nabycia. Wartość bieżąca tekstyliów używanych oblicza się pomniejszając cenę nabycia o amortyzację w wysokości minimum 25% rocznie.

W zakresie pozostałych tekstyliów, Salesianer Miettex zastrzega sobie prawo, w oparciu o zwyczaje branżowe, do ustalenia wartości bieżącej tekstyliów klienta na poziomie ok. 50% ceny nabycia.

W okresie ostatnich 3 miesięcy obowiązywania umowy nie są możliwe rejestracje nowych użytkowników, wyrejestrowanie obecnych bądź inne zmiany związane z użytkownikami odzieży roboczej.

Ponadto, od daty wpłynięcia wypowiedzenia nie ma możliwości zmiany zakresu zaopatrzenia w tekstylia. Dotyczy to zarówno nowych produktów w ramach świadczonych usług, jak również rozszerzenia oferty o produkty dotychczas niewykorzystywane przez klienta.

Obowiązek wskazania własności

Klient jest zobowiązany do poinformowania wierzycieli rekwirujących majątek dłużnika do wskazania produktów będących własnością Salesianer Miettex. Jednocześnie klient jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Salesianer Miettex o zajęciu mienia bądź innych działaniach osób trzecich wobec produktów objętych umową. Odnosi się to również do innych praw i roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie, które mogą mieć wpływ na produkty będące własnością Salesianer Miettex.

10 Postanowienia końcowe

10.1 Forma pisemna

Zmiana umowy bądź jej uzupełnienie wymaga pisemnego aneksu do umowy. Rozszerzenie umowy bądź wprowadzenie postanowień szczególnych wymaga sporządzenia odrębnej umowy.

10.2 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy są lub okażą się nieważne lub niewykonalne, nieważność lub niewykonalność tych przepisów nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

W takim przypadku strony umowy zobowiązują się zastąpić nieważne lub niewykonalne postanowienia takimi, które zachowując sens ekonomiczny i cel umowy pozostają w zgodzie z prawem i są najbardziej zbliżone do sensu pierwotnego postanowienia. Niniejsze postanowienie należy stosować odpowiednio w przypadku luki prawnej.

10.3 Jurysdykcja i sąd właściwy

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Salesianer Miettex.

 

Higiena toalet

WARUNKI DOSTAWY

1a. Ręczniki bawełniane Premium i podajniki ręczników bawełnianych:

Ręczniki bawełniane i podajniki są i pozostają wyłączną własnością SALESIANER MIETTEX (dalej: SM). Usługa SM składa się z: dostawy wyczyszczonych i świeżych ręczników bawełnianych oraz dostawy i konserwacji podajników ręczników bawełnianych.

1b.Klient zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z ręczników bawełnianych dostarczanych przez SM. Klient zobowiązuje się nie prać samodzielnie powierzonych tekstyliów, lecz wyłącznie w pralniach SM.

2a. Premium SaniTizer / Premium Air / Premium FemCare:

Premium SaniTizer: usługa SM składa się z dostawy i konserwacji Premium SaniTizer oraz dostawy i wymiany pojemników z płynem w uzgodnionych cyklach wymiany. Premium Air: usługa SM składa się z dostawy i konserwacji Premium Air oraz dostawy i wymiany butelek zapachowych w uzgodnionych cyklach wymiany. Premium FemCare: usługa SM składa się z dostawy i konserwacji Premium FemCare, regularnego napełniania płynem higienicznym oraz usuwania odpadów z Premium FemCare w uzgodnionych cyklach wymiany.

2b. Premium SaniTizer / Premium Air / Premium FemCare są i pozostają wyłączną własnością SM. Serwis może być wykonywany wyłącznie przez SM. Korzystając z usług SM, klient zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z produktów SM.

3. W przypadku utraty bądź uszkodzenia ręczników bawełnianych / podajnika ręczników bawełnianych / Premium SaniTizer / Premium Air / Premium Femcare klient jest zobowiązany do wymiany zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. Rozliczenie następuje w odstępach 4-tygodniowych. Kwota faktury jest płatna bez rabatu. W przypadku zwłoki w płatności SM ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych oraz wszelkich kosztów i opłat związanych z windykacją należności. Niezależnie od tytułu płatności, wpłata zaliczana jest zawsze na poczet najstarszego długu. Jeśli klient nie zapłaci w ciągu 1 tygodnia od wezwania do zapłaty i groźby rozwiązania umowy z winy klienta, SM ma prawo do rozwiązania umowy z jednotygodniowym okresem wypowiedzenia.

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od końca roku kalendarzowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku umowy na czas określony klient zrzeka się z prawa do wypowiedzenia  przed upływem okresu obowiązywania umowy (3/4/5 lat). Umowa staje się ważna wraz z podpisaniem umowy przez klienta i SM. Czas umowy rozpoczyna się wraz z pierwszą dostawą SM. W okresie wypowiedzenia zmiany stanu produktów są niedozwolone. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy klient jest zobowiązany do naprawienia szkody. Wynagrodzenie za szkodę jest niezależne od stopnia winy i obejmuje w każdym przypadku również marżę na pokrycie kosztów stałych, która wskutek wcześniejszego rozwiązania umowy pomniejsza wynik finansowy SM.

6. Wzrost kosztów produkcji i kosztów materiałowych uprawnia SM do proporcjonalnego podniesienia cen.

7. Dodatkowe zamówienia mogą być składane w dowolnym czasie i podlegają warunkom niniejszej umowy.

 

Ściereczki bawełniane

WARUNKI DOSTAWY

1. Ściereczki bawełniane i pojemniki są i pozostają wyłączną własnością SALESIANER MIETTEX (dalej: SM). Firma (dalej: klient) ponosi odpowiedzialność za przywłaszczenie majątku do wartości szkody. Ściereczki bawełniane mogą być czyszczone i konserwowane jedynie przez SM lub przez pralnię wskazaną przez SM. Bez zgody SM klient nie może dostarczonych ściereczek bawełnianych przekazywać  na rzecz osób trzecich ani zezwolić na ich używanie w całości lub w części. Klient zobowiązuje się wynająć całe jego zapotrzebowanie na ściereczki bawełniane wyłącznie od SM.

2. Usługa SM składa się z: wynajmu ściereczek, czyszczenia w uzgodnionych cyklach wymiany, maksymalnie 5% dodatku na pokrycie zużycia, dostawy i odbioru.

3. Ściereczki bawełniane są przeznaczone wyłącznie do czyszczenia tłustych powierzchni, a oddane do dyspozycji klienta pojemniki wyłącznie do składowania i transportowania materiałów oznaczonych numerem UN 1856. Klient zapewnia, że nie wykorzystuje ściereczek bawełnianych w procesie czyszczenia pozostałych olei, tj. rozpuszczalników, środków czyszczących lub innych materiałów, które są sklasyfikowane jako towary niebezpieczne w rozumieniu ADR. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie koszty i szkody (np. koszty usuwania odpadów, specjalne koszty transportu) powstałe wskutek niewłaściwego użycia lub uchybienia w udzielonej gwarancji.

4. Klient jest zobowiązany do zapłaty ryczałtu za wynajem i pranie tekstyliów co najmniej w wysokości wynikającej z iloczynu 100% stanu tekstyliów i ceny jednostkowej tygodniowo. Rozliczenie następuje w odstępach 4-tygodniowych. Kwota faktury jest płatna bez rabatu. W przypadku zwłoki w płatności SM ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych oraz wszelkich kosztów i opłat związanych z windykacją należności. Niezależnie od tytułu płatności, wpłata zaliczana jest zawsze na poczet najstarszego długu. Jeśli klient nie zapłaci w ciągu 1 tygodnia od wezwania do zapłaty i groźby rozwiązania umowy z winy klienta, SM ma prawo do rozwiązania umowy z jednotygodniowym okresem wypowiedzenia.

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od końca roku kalendarzowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku umowy na czas określony klient zrzeka się z prawa do wypowiedzenia  przed upływem okresu obowiązywania umowy (3/4/5 lat). Umowa staje się ważna wraz z podpisaniem umowy przez klienta i SM. Czas umowy rozpoczyna się wraz z pierwszą dostawą SM. W okresie wypowiedzenia zmiany stanu produktów są niedozwolone. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy klient jest zobowiązany do naprawienia szkody. Wynagrodzenie za szkodę jest niezależne od stopnia winy i obejmuje w każdym przypadku również marżę na pokrycie kosztów stałych, która wskutek wcześniejszego rozwiązania umowy pomniejsza wynik finansowy SM.

6. Przyjęcie dostawy uważa się za potwierdzenie jej kompletności i prawidłowej jakości. SM fakturuje liczbę dostarczonych ściereczek na podstawie własnej kalkulacji. Wszelkie skargi lub reklamacje powinny zostać przesłane pisemnie do SM w ciągu 24 godzin od dostawy.

7. Wzrost kosztów produkcji i kosztów materiałowych uprawnia SM do proporcjonalnego podniesienia cen.

8. Koszty transportu za dojazd dostępne są w aktualnym cenniku.

9. Dodatkowe zamówienia mogą być składane w dowolnym czasie i podlegają warunkom niniejszej umowy.

10. Bawełniane ściereczki oraz pojemniki nie są ubezpieczone przez SM.

11. SM nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie.

 

Odzież robocza

WARUNKI DOSTAWY

1. Usługa SALESIANER MIETTEX (dalej: SM) dla firm (dalej: klient) składa się z: wynajmu odzieży roboczej, profesjonalnego i dezynfekcyjnego czyszczenia w uzgodnionych cyklach wymiany, konserwacji i magazynowania tekstyliów, bezpłatnej wymiany po normalnym zużyciu, dostawy/odbioru w siedzibie, a w przypadku kontenerów rolkowych do miejsca dostawy bądź punktu odbioru. Dodatkowe koszty powstałe w wyniku innych form dostawy/odbioru pokrywa klient.

2. Wynajmowana odzież jest i pozostaje wyłączną własnością SM i może być czyszczona i konserwowana jedynie przez SM lub przez pralnię wskazaną przez SM. Bez zgody SM klient nie może dostarczonej odzieży przekazywać  na rzecz osób trzecich ani zezwolić na jej używanie w całości lub w części. Klient zobowiązuje się wynająć całe jego zapotrzebowanie na odzież wyłącznie od SM.

3. Niniejszą umowę uważa się za wiążącą, jeżeli w ciągu 3 miesięcy lub we wspólnie uzgodnionym terminie od złożenia oferty przez SM, klient zaakceptuje ofertę poprzez faktyczne świadczenie usług przez SM. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od końca roku kalendarzowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo klienta do złożenia wypowiedzenia powstaje dopiero po upływie określonego czasu wynajmu. Czas umowy rozpoczyna się wraz z pierwszą fakturowaną dostawą SM.

4. Klient jest zobowiązany do zapłaty ryczałtu za wynajem i pranie tekstyliów co najmniej w wysokości wynikającej z iloczynu 100% stanu tekstyliów i ceny jednostkowej tygodniowo (cena / sztukę / tydzień). Uzgodniony ryczałt za odzież roboczą zawiera już rabat na poczet absencji pracowników spowodowanych przez choroby, urlop, itp.  Koszty transportu za dojazd będą obliczane w oparciu o aktualny cennik.

5. Cena wynajmu oraz prania podlega indeksacji. Za podstawę wymiaru zmiany cen służy wskaźnik cen producentów w przemyśle (ogółem przemysł) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Cena wynajmu oraz prania jest corocznie indeksowana w styczniu poprzez odniesienie się do opublikowanego przez właściwy organ wskaźnika cen. Wzrost kosztów produkcji uprawnia SM do proporcjonalnego podniesienia cen.

6. Każdorazowe przyjęcie dostawy uważa się za potwierdzenie jej kompletności i prawidłowej jakości. Klient jest zobowiązany zapewnić podpis uprawnionego personelu na potwierdzeniu dostawy, w przeciwnym razie SM jest uprawniony do wstrzymania dostawy i obciążenia klienta powstałymi kosztami (koszt dostaw, itp.). SM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody klienta powstałe wskutek wstrzymania dostawy. W przypadku usługi dostarczenia odzieży roboczej do szafek podpis potwierdzenia dostawy nie jest wymagany. SM fakturuje liczbę dostarczonych części tekstyliów na podstawie własnej kalkulacji. Wszelkie skargi lub reklamacje powinny zostać przesłane pisemnie do SM w ciągu 24 godzin od dostawy.

7. Kwota faktury jest płatna bez rabatu. W przypadku zwłoki w płatności SM ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych oraz wszelkich kosztów i opłat związanych z windykacją należności. Niezależnie od tytułu płatności, wpłata zaliczana jest zawsze na poczet najstarszego długu. Jeśli klient nie zapłaci w ciągu 1 tygodnia od wezwania do zapłaty i groźby rozwiązania umowy z winy klienta, SM ma prawo do rozwiązania umowy z jednotygodniowym okresem wypowiedzenia.

8. W przypadku niestandardowych części odzieży wykonanych specjalnie dla klienta, zmniejszenie stanu tekstyliów jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wykupu zbędnych tekstyliów po cenach bieżących.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za utracone, uszkodzone i zużyte ponad normalny stopień zużycia tekstylia, kontenery i pojemniki transportowe oraz w sytuacji, kiedy wyżej wymienione przedmioty stały się bezużyteczne. Klient jest zobowiązany każdorazowo zrekompensować SM poniesione straty.

10. SM nie wystawia not kredytowych za niezabrudzone części tekstyliów, ponieważ ze względów higienicznych każda część musi być każdorazowo profesjonalnie wyczyszczona.

11. Koszty transportu za dojazd dostępne są w aktualnym cenniku.

12. Klient zobowiązuje się po rozwiązaniu umowy do nabycia  po cenie bieżącej wszelkiej odzieży roboczej z nadrukami będącej w użyciu, znajdujących się w magazynie oraz zamówionych. SM po dokonaniu kalkulacji wystawi klientowi rachunek za wyżej wymienione artykuły. Cena bieżąca to cena zakupu dla nowych produktów, a dla produktów używanych, cena zgodna z aktualnym cennikiem wymiany materiałów i produktów SM. Procedura rozliczenia umowy w przypadku szafek i dyspozytorów odzieży jest analogiczna do odzieży roboczej. W okresie wypowiedzenia zmiany stanu produktów są niedozwolone.

13. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy klient jest zobowiązany do naprawienia szkody. Wynagrodzenie za szkodę jest niezależne od stopnia winy i obejmuje w każdym przypadku również marżę na pokrycie kosztów stałych, która wskutek wcześniejszego rozwiązania umowy pomniejsza wynik finansowy SM.

14. SM nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie. Wynajmowane tekstylia nie są ubezpieczone przez SM. SM nie ponosi odpowiedzialności za pranie prywatnych części odzieży.

15. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby SM.

© SALESIANER MIETTEX Sp. z o.o.